คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดโยสถ์วรดิตถ์รณรงค์

เยี่ยมบ้านนักเรียนชุมชนใกล้ๆโรงเรียนเพื่อต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง

และร่วมมือกีบผู้ปกครองในกานจัดการศึกษา

ชุมชนสนใจและให้ความร่วมมือดี

Advertisements