ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

             โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์(ศรีราษฎร์อุปกฤติ)พระราชบัญญัติประถมศึกษาพ..2468ได้ประกาศใช้ในตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  เป็นโรงเรียนที่ประชาชนจัดตั้ง สำหรับตำบลนี้ไม่มีใครจัดตั้งได้นายอำเภอป่าโมกจึงจัดตั้งโรงเรียนวัดโบสถ์ตีนท่าเป็นโรงเรียนประชาบาลสำหรับตำบลเอกราชนี้

..2468  มีนายน้อย  อารีพันธุ์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีครูอยู่ 1 คน คือ นายขุนทอง  ศุขกลิ่นเป็นครูน้อย  มีชั้นเรียนอยู่  3  ชั้น  คือ  ชั้น  .1 .2  .3 ในปีเดียวกันนี้ได้โอนขึ้นอยู่ กับตำบลป่าโมก  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าโมก3 (วัดโบสถ์ตีนท่า)

              วันที่  17 กรกฎาคม  2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและประถมศึกษา    ประเมินรอบสองทุกมาตรฐานการศึกษา

            วันที่ 1ตุลาคม2550 แต่งตั้งให้นางอารีรัตน์ สบายวรรณ์ ตำแหน่งครู อันดับ คศ.3รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ ฯ.

คำขวัญการจัดการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่น

เด็กเล็กเบิกบาน  วิชาการก้าวหน้า    เยาวชนพัฒนา   ปวงประชาร่วมใจ

และ

วินัยดี      มีวิชา    กีฬาเด่น    เป็นโรงเรียนของชุมชน

ขนาด ที่ตั้ง

       โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์  (ศรีราษฎร์อุปกฤติ)  ตั้งอยู่บริเวณที่ดินของวัดโบสถ์วรดิตถ์  มีเนื้อที่  6 ไร่ 2 งาน  อาณาเขตของโรงเรียนติดต่อดังนี้

                      ทิศเหนือ   ติดต่อถนนปิ่นบำรุง

                      ทิศใต้ ติดต่อ ถนนสายป่าโมก  ผักไห่

                      ทิศตะวันออกติดต่อหมู่บ้านหัวท่อและคลองส่งน้ำชลประทาน

                      ทิศตะวันตก ติดต่อ วัดโบสถ์วรดิตถ์

 สภาพชุมชน

 

 

 

      ประชาชนในชุมชนเกือบทั้งหมด  นับถือศาสนาพุทธขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิมสืบกันมา  สังคมส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันฉันท์ญาติสนิทมิตรสหาย  ชุมชนอยู่ในสภาพแออัด  ประชาชนมุ่งประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตประจำวัน  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากต่างแยกย้ายไปทำมาหากินไกลๆ นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รับจ้างทำอิฐ ทำกลอง ทำนา ทำสวน  ค้าขาย  และเลี้ยงสัตว์  ฐานะทางเศรษฐกิจผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำ  ประชากรมีฐานะยากจนหากินเลี้ยงชีพวันต่อวันชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์  (ศรีราษฎร์อุปกฤติ)วันก่อตั้งโรงเรียน      ..  2468

 ข้อมูลโรงเรียน

 อักษรย่อ         .3

สถานที่ตั้ง  210/ หมู่ 3 ถนนปิ่นบำรุง ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง 

 ที่ดิน           6  ไร่  2  งาน

คำขวัญ เรียนดี  กีฬาเด่น เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม

ปรัชญาโรงเรียน สุวิชาโน ภวังค์ โหติ (ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ)

ตราประจำโรงเรียน วงกลมภายในเป็นรูปราชสีห์อยู่ใต้ต้นโมกและมีชื่อโรงเรียนเทศบาล

วัดโบสถ์วรดิตถ์(ศรีราษฎร์อุปกฤติ)อยู่ครึ่งวงกลมบน  มีชื่ออำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง อยู่ครึ่งวงกลมด้านล่าง

 

 

สีประจำโรงเรียน   สีแสด     สีกรมท่า

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน   นางอารีรัตน์  สบายวรรณ์

 

ผู้อุปการะโรงเรียน พระครูวุฒิธรรมาทร(เจ้าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์)

 ข้อมูลพื้นฐาน

1.บุคลากรในโรงเรียน

 

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง
วุฒิ

วิชาเอก

หมายเหตุ

1

นางอารีรัตน์  สบายวรรณ์

ครูอันดับ คศ. 3

..

คหกรรมศาสตร์

 

2

นายนิคม   สบายวรรณ์

ครูอันดับ คศ. 2

..

เกษตรศาสตร์

3

นางจินดา  โกมุทมาส

ครูอันดับ คศ. 2

ค.บ

ประถมศึกษา

4

นางสาวปราณี แก้วมณี

ครูอันดับ คศ. 2

..

คหกรรมศาสตร์

5

นางสมนึก  สุขภี

ครูอันดับ คศ. 2

ป.กศ.สูง

ภาษาอังกฤษ

6

นายเอนก  อรรถฉัตร

ครูอันดับ คศ. 2

..

ศิลปะ

7

นายสมบัติ  อุดมสุข

ครูอันดับ คศ. 2

..

เกษตรศาสตร์

8

นางสุนันทา เรียนดารา

ครูอันดับ คศ. 2

ป.กศ.สูง

อุตสาหกรรมศิลป์

9

นางนลินี สิงหพันธุ์

ครูอันดับ คศ. 2

ป.กศ.สูง

วิทยาศาสตร์

10

นางอมรรัตน์  เนื้อจำรูญรัตน์

ครูอันดับ คศ. 2

..

ประวัติศาสตร์

11

นางสาวอ้อมเดือน     พงษ์แดง

ครูอันดับ คศ. 2

ค.บ.

สังคมศึกษา

12

นางสุรีย์พร จันทร์คลาย

ครูอันดับ คศ. 2

วท..

สถิติประยุกต์

13

นางขนิษฐา กีฬา

ครูอันดับ คศ. 1

วท..

สถิติประยุกต์

14

นางอมรา กัณหรัตน์ 

อัตราจ้าง

ป.กศ.

15

นางสาวสุจิราวดี อุดมสุข

อัตราจ้าง

ค.บ

นิเทศศาสตร์

16

นางสาวกฤติญา มงคลหว้า

อัตราจ้าง

ปวช.

บัญชี

17

นายบุญเกิด พูลเพ็ชร

นักการฯ

ป.7

18

นายอุดร  กล่ำจันทร์

นักการฯ

ม.3

2.    จำนวนนักเรียน     และห้องเรียน

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่  1

อนุบาลปีที่  2

อนุบาลปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่1

ประถมศึกษาปีที่2

ประถมศึกษาปีที่3

ประถมศึกษาปีที่4

ประถมศึกษาปีที่5

ประถมศึกษาปีที่6

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

12

10

15

10

11

11

6

14

11

13

12

7

6

12

11

13

13

22

25

22

22

16

23

22

19

27

33

รวม

9

100

109

209

 

3.  จำนวนครูจำแนกตามวุฒิ

 

 

ประเภทวุฒิ

จำนวน

หมายเหตุ

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ต่ำกว่าปริญญา

ไม่มีวุฒิทางครู

11

3

                                   2

 

รวม

16

 

 

4.     อาคารเรียน  อาคารประกอบ

ประเภทอาคาร

หลัง

ห้อง

อาคารเรียน

โรงอาหาร

อาคารอเนกประสงค์

ส้วม

3

1

1

1

20

1

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements