แข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาเทศบาล “เมืองโอ่งวิชาการ

แข่งขันการประกวดสื่อและอุปกรณ์การสอนปีการศึกษา  2551

ภาพนำเสนอการประกวดสื่อการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ

ผล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

Advertisements