ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประมวลผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  อปท.กลุ่มการศึกษาที่  6  เทศบาลตำบลป่าโมกเป็นเจ้าภาพจัดงาน

Advertisements