อำเภอป่าโมกร่วมกับเทศบาลตำบลป่าโมกมาสาธิตและฝึกซ้อมการใช้ถังเคมีดับเพลิงและการช่วยเหลือนักเรียนที่ติดอยู่บนชั้น  3 ที่กำลังประสบอัคคีภัย  ให้นักเรียนและคณะครูชมการฝึกซ้อม

Advertisements