ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  5  ธันวามหาราช

    ทรงพระเจริญ

 

สุขสวัสดิมงคล พระชนม์สมัย
ขอพระ พลานามัย เพิ่มพูนผล
ทุกหัวใจ ไทยผอง พ้องสากล
อิ่มใจชน ยลพระเกียรติ สดุดี
น้ำพระทัย ธ ทรงชัย ทรงประทาน
ดุจสายธาร บันดาลสุข แด่ทุกที่
อยู่ใต้โพธิ สมภาณ มานานปี
ไทยจึงฟื้น ชื่นชีวี มีพอกิน
บารมี ดุจผืนฟ้า มหาศาล
ทรงบันดาล สุขไกล ไปทั่วถิ่น
ขอทรงพระ เจริญชนม์ ล้นแผ่นดิน
เป็นพลัง ของแผ่นดิน นิรันดร 

 
ห้าธันวา มหาราช ชาติแซ่ซ้อง
แสงเทียนชัย เรืองรอง ส่องทั่วหล้า
คือแสงธรรม นำชัย ให้ประชา
คือแสงแห่ง องค์มหา ราชาชน
ถวายพร องค์ภูมิพล ทรงพระเจริญ
โลกสรรเสริญ พระเกียรติไกล ไปทุกหน
ทรงนำชัย นำไทย ไปสากล
ขอพระชน มายุยิ่ง มิ่งประชา

 
ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน  ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

 
ธ ทรงธรรม์ ครองไทย สมัยศก
เถลิงดิลก เป็นฉัตรเกล้า ชาวสยาม
บารมี ธ ฟุ้งเฟื่อง เลื่องลือนาม
เอกนิยาม เอกกษัตริย์ ขัตติยา
ฉลองพระชน มพรรษา มาบรรจบ
ขอน้อมนบ บาทบงส์ ก้มเกศา
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
แด่คุ้มเกล้า ชาวประชา ทรงพระเจริญ

 

…..ร่มไทรไทยราษฎร์…..

ดั่งไม้ใหญ่ ไหวหวั่น พรั่นแรงลม
กิ่งสะท้าน ก้านระบม ตรมถวิล
ลำต้นใหญ่ ไหวเอน เป็นอาจิณ
ด้วยปกหญ้า ป้องดิน ทั่วถิ่นไทย
ธ ทรงพระ ประชวร ในกาลนี้
ทั่วราษฎร์ พร้อมสดุดี ดวงจิตถวาย
ขอ ธ ทรง พูลพละ พระวรกาย
ธ ทรงหาย พระประชวร ในเร็ววัน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทุกทิศ สถิตสถาน
ขอทรงดล บันดาล เกษมสันต์
เจริญพระ พลานามัย ในเร็วพลัน
เทพทุกชั้น ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

         นางอารีรัตน์   สบายวรรณ์

 

 

 

ขออ้างอิง  จากลิงก์

http://alumni.tu.ac.th/verse/index.aspx?mode=9

 

Advertisements