กลอนแด่ครู

                ครูคือผู้สืบสานสร้างสรรค์ศิษย์                 ครูอุทิศชีวิตเพื่อการศึกษา
ครูชี้แนะศิลปะและจรรยา                                          ครูสร้างค่าเสริมปัญญาผ่องอำไพ
เยาวชนน้อยใหญ่ได้สั่งสม                                        อีกสังคมประสบการณ์ที่ครูให้
มีวิชาความรู้คู่คุณธรรม                                              ครูน้อมนำทางสว่างกลางกมล
เพราะมีครูศิษย์จึงก้าวไปถึงฝั่ง                                 เป็นพลังเพราะมีครูไม่สับสน
เพราะมีครูผู้สร้างฝันเยาวชน                                     พระคุณล้นคณนากว่าสาคร
ขอยอกรประณมก้มลงกราบ                                     ด้วยกำซาบทุกวจีที่พร่ำสอน
ผองเทวาจงปกปักนิรันดร                                          อำนวยพรให้ครูสุขทุกวันเทอญ

                                                                           จาก อารีรัตน์ สบายวรรณ์

Advertisements